نرم افزار داروخانه ماندگار

نرم افزار مکانیزاسیون داروخانهبا توجه به نیاز داروخانه ها برای مکانیزه نمودن داروخانه

نرم افزار ماندگار با توجه به تمام نیازمندیهای یک داروخانه نرم افزار داروخانه ماندگار را ارایه نمود

ارتباط بین ثبت و پذریرش نسخه و غرفه های آرایشی و بهداشتی با صندوق فروش داروخانه و انبار داروخانه

و ثبت تمام امور مالی به صورت اتوماتیک از ویژگی های این نرم افزار میباشد

سادگی. سرعت . امنیت از تفاوتهای این نرم افزار با نرم افزارهای دیگر میباشد.

ارتباط صندوق فروش داروخانه با دستگاه پرداخت الکترونیک بانکها در این نرم افزار باعث شده سرع و امنیت بیشتری در زمان تسویه تحقق یابد

برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش  تماس حاصل نمایید


تگ ها نرم افزار مکانیزه داروخانه . نرم افزار داروخانه .ثبت و پذریرش نسخه . صندوق فروش داروخانه .
تماس با ما