ثبت نسخ الکترونیک بیمه نیروهای مسلح در چه مرحله ایی است؟

نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و نسخ الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی و نیرو های مسلح

ثبت نسخ الکترونیک بیمه نیروهای مسلح چگونه است؟

با توجه به اتصال نر افزار ماتدگار به نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی حال نوبت به بیمه نیروهای مسلح رسیده است

بیمه نیروهای مسلح بتازگی برنامهریزی و استقرار این سیستم را شروع نموده است و گروه نرم افزار ماندگار نیز هم پای این سازمان در حال انجام و استقرار این سیستم میباشد و بمحض اسقرار سیستم بیمه ارتش  این امکانات در اختیار داروخانه ها قرار میگیرد.