شرکت آتیه پردازش ارتباطات

شماره ثبت: 261951

شناسه ملی: 1010374512

مدیر عامل: مهدی باستان نژاد

رئیس هیئت مدیره: محمود اورعی

آدرس: تهران، خیابان ظفر ،خیابان نفت شمالی، نبش کوچه نهم، پلاک 39، طبقه دوم، واحد 7

کد پستی: 1919733159

شرکت آتیه پردازش ارتباطات

شماره ثبت: 261951

شناسه ملی: 1010374512

مدیر عامل: مهدی باستان نژاد

رئیس هیئت مدیره: محمود اورعی

تهران، خیابان ظفر ،خیابان نفت شمالی، نبش کوچه نهم، پلاک 39، طبقه دوم، واحد 7

کد پستی: 1919733159

واحد فروش:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)

واحد پشتیبانی:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)

واحد فروش:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)

واحد پشتیبانی:
6 - 04 83 40 26 (021)
7 - 24 47 26 22 (021)