نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و نسخ الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی

نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و نسخ الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی و نیرو های مسلح

 نرم افزار ماندگار و ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی برای نسخ الکترونیک در داروخانه 

با توجه به ارایه سرویس های جدید از طرف سازمانهای بیمه برای تسریع در امور نسخ بیماران به داروخانه ها نرم افزار ماندگار نیز این سرویس ها را به سیستم خود اضافه نموده است و داروخانه هامیتوانند این بخش را به نرم  افزار خود اضافه نمایند

در این سیستم نسخه هایی که توسط پزشک در سیستم ثبت شده باشد براحتی با وارد کردن شماره پیگیری و یا شماره ملی بیمار قابل دسترسی میباشد و نمر افزارا ماندگار با این رویه به سرعت اطلاعات را از بیمه مورد نظر فراخوانی نموده و به فرم نسخ پیچی اضافه مینماید تا بتوان بقیه  عملیات را انجام داد

برای کسب اطلاعات بیشتر با بخش فروش نرم افزار تماس حاصل نمایید.02126408304