نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و نسخ الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی

نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و نسخ الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی و نیرو های مسلح

 نرم افزار ماندگار و ارتباط با سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی برای نسخ الکترونیک در داروخانه  با توجه به ارایه سرویس های جدید از طرف سازمانهای بیمه برای تسریع در امور نسخ بیماران به داروخانه ها نرم افزار ماندگار نیز این سرویس ها را به سیستم خود اضافه نموده است و داروخانه […]