ثبت نسخ الکترونیک بیمه نیروهای مسلح در چه مرحله ایی است؟

نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و نسخ الکترونیک سازمان بیمه خدمات درمانی و نیرو های مسلح

ثبت نسخ الکترونیک بیمه نیروهای مسلح چگونه است؟ با توجه به اتصال نر افزار ماتدگار به نسخ الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی حال نوبت به بیمه نیروهای مسلح رسیده است بیمه نیروهای مسلح بتازگی برنامهریزی و استقرار این سیستم را شروع نموده است و گروه نرم افزار ماندگار نیز هم پای این […]